Giả lập nghĩa là bạn dùng một thiết bị này, nhưng lại có thể dùng các chức năng của thiết bị kia. Ví dụ, bạn có một cái máy tính cá nhân, nhưng nếu bạn có phần mềm giả lập điện thoại thì bạn có thể biến cái máy tính cá nhân thành điện thoại và dùng mọi chức năng của điện thoại. Giả lập chính là như vậy.