Hiện tại thì có giả lập PSP, 3DS, NDS, PS2, PS3. Còn lại thì chưa có.