Xem Video này nhé. Hoặc tốt nhất bạn hãy xem link Playstation vita toàn tập ngay bên tay trái bạn trên Sidebar.