Bạn có thể vào List game PC và list game Vita, ấn CTRL + F tìm Tiếng Anh, sẽ thấy tất cả các tựa game hiện tại có bản dịch tiếng Anh. Còn lại hầu hết đều là tiếng Nhật.